GRUNT NA SPRZEDAŻ - Oferta - PBO Dach Bud
PBO Dach Bud Spółka z o.o. Od 1986 roku spełniamy Twoje marzenia o mieszkaniu! 

GRUNT NA SPRZEDAŻ

Sprzedaż działki we Wrocławiu nr 5/331 AM-3 obręb Gądów Mały WR1K/00214090/0

Cena wywoławcza 3.500.000,00 zł netto


Konkurs ofert na zakupu gruntu nr dz. 5/331 AM-3 obręb Gądów Mały

- termin składania: do dnia 29.08.2018 r. do godziny 15:00,
- miejsce składania: sekretariat PBO DACH BUD Sp. z o.o. w siedzibie przy ul. Komandorskiej 53H we Wrocławiu,
- sposób składania: oferty należy składad w zaklejonej kopercie ze wskazaniem ceny ofertowej wyrażonej wartością netto oraz pełnych danych oferenta, w tym adres e-mail oraz numer telefonu. Oferent zobowiązany jest wpłacid wadium najpóźniej do dnia 29 sierpnia 2018 r. na rachunek bankowy w PKO BP S. A. III O/Wrocław:
09 1020 5242 0000 2802 0021 3892 w kwocie 350.000,00 zł

(liczy się data zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedającego).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.08.2018 r. po godzinie 10:00. Oferty złożone z ceną mniejszą niż wywoławcza lub bez wpłaconego wadium zostaną odrzucone.

Kupujący, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony za pomocą wiadomości e-mail oraz telefonicznie o wybraniu jego oferty oraz jest zobowiązany do uiszczenia zaoferowanej ceny powiększonej o podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Cena sprzedaży powinna byd wpłacona w terminie 14 dni od dnia otwarcia ofert. W przypadku braku zapłaty ceny we wskazanym wyżej terminie Sprzedający przestaje byd związany ofertą oraz jest uprawniony do zatrzymania wpłaconego wadium.

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny.

Wadium wpłacone przez oferentów, których oferta nie zostanie wybrana lub zostanie odrzucona, zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert na rachunek bankowy, z którego zostało wpłacone.

Dodatkowe informacje pod nr 607 622 547.

Zarząd PBO DACH BUD sp. z o.o.


Pobierz: DANE Z PROJEKTU .pdf / 465,08 kB
 

Pobierz: PZT BALONOWA .pdf / 153 kB           


Pobierz: PLAN GARAŻU .pdf / 136 kB


Pobierz: PLAN PARTERU .pdf / 181 kB


Pobierz: PLAN 1 PIĘTRA .pdf / 222 kB


Pobierz: PLAN 2 PIĘTRA .pdf / 198 kB

Szybki kontakt


Newsletter


dostosuj ustawienia biuletynu